Экономика және құрылыс факультеті

Экономика және құрылыс факультетінің тарихы

20 ғасырдың 80-ші жылдары Рудный индустриалдықинститутыныңбасшылығыҚазақ КСР Жоғарыоқуорындарыныңалдынабірнешеретэкономикалықмамандықтардыашутуралымәселеқойды. Бірақ Минвуз әржолыинституттыңөтінішінен бас тартуғасебептапты. Бұлмәселенішешуүшінқолайлыжағдайлар 90-жылдардың басындаҚазақстанныңегемендікалуыменқалыптасты: ҚазақстанРеспубликасыныңЖоғарыбілім беру жүйесінреформалаупроцесібасталды.

1991 жылдыңкүзінде РИА экономика, өндірістіұйымдастыружәнебасқарукафедрасыҚостанайоблысыэкономистерініңқажеттілігінесептеудіорындады. Ректорат осы есеппенҚостанайоблысыныңәкіміне ҮИИД-да экономикалықмамандықтардыашутуралыөтініштіҚазақстанРеспубликасыныңЖоғарыоқуорнынанжіберутуралыөтінішпенжүгінді. 1992 жылыоблыстаэкономистердідаярлауҚостанайауылшаруашылығыинститутындаауылүшінғанажүргізілді. ҚазақстанРеспубликасының ЖОО-ы “экономика жәнебасқару (салаларбойынша)”мамандығыбойыншакүндізгіоқутүрібойынша 100 студенттіжәнесырттайоқутүрібойынша 50 студентті РИА-ғақабылдауғарұқсатберді. 1993 жылы 100 студент күндізгіжәне 50 студент сырттайоқуғақайтақабылданды.

1993 жылғы 1 қыркүйекте РИА ректоры и. с. Ахметов 10 топтантұратынекі курс құрамында экономика факультетінқұрутуралыбұйрықшығарды.

Факультет деканы болып Тимофей Ильич Левковецтағайындалды, олоқупроцесінұйымдастырудаүлкентәжірибесі бар жәнесолкезде он жылданастамуақытқұрылысфакультетідеканыныңоқуісіжөніндегіорынбасарыболыпжұмысістеді. Факультет құрамына экономика, өндірістіұйымдастыружәнебасқарукафедралары (меңгеруші) енгізілді. Экономикалық теория жәнеқұқықтанукафедрасыныңмеңгерушісі (меңгерушісі). кафедра-Э.ғ. к., доцент Голощеков О. Ы.); Жоғары математика (меңгерушісі. кафедра-ф-м.ғ. к., доцент Пешкичев Ю. А.); денетәрбиесі (меңгерушісі. кафедра – ағаоқытушы Иванова Л. В.); тілдеркафедрасы (меңгерушісі) кафедра меңгерушісі – Шаяхметов Н.Ю.).

Тимофей Ильич Левковец

1994 жылданбастапЭОиУПкафедрасыоқупроцесініңтиімділігі мен сапасынарттырумақсатындақайтақұрылдыжәнеоныңнегізінде 2 дербесшығарушы кафедра құрылды: экономика жәнеқұрылыстыбасқару (меңгеруші). Экономика жәнебасқарукафедрасыныңмеңгерушісі, Э.ғ. д. а. а. Михайлов). кафедра-Э.ғ. к. Политов А. А.).

Экономикалықреформаныңтоғызоныншытабысыэкономикалықбілімдеңгейі мен сапасынабайланыстыболды. Сондықтанфакультеттіңалдынаперспективалыкәсіпкерлікқұрылымдарүшіннарықтықойлауқабілеті бар жаңазияткерліккадрлардыдаярлауміндетіқойылды. БұлміндеттішешуҚазақстанРеспубликасындаәліүлгілікоқужоспарлары мен үлгілікбағдарламалардыңәзірленбеуіменкүрделенетүсті. Бұлжұмысжоғарыоқуорындарынажүктелді. Оқужоспарлары мен жұмысбағдарламаларынәзірлеуүшінқұрамында Т. И. Левковец, О. в. Голощековжәне А. А. Михайлов бар комиссия құрылды. Басқақиындықтарданбасқа, кадр мәселесі де өзектіболды. Кафедра оқытушыларынажаңа “нарықтық” пәндерді: “нарықтық экономика негіздері”, “Менеджмент”, “Маркетинг” және т. б. пәндердідайындауқажетболды.

Институт кітапханасыжылсайынҚазақстан мен Ресейдешығарылатынэкономикалықжурналдарментолықтырылыпотырды. Кафедраларданарықтық экономика мәселелерібойыншатеориялықсеминарларөткізілді. КИМЭП оқытушыларысеминарларөткізді. Экономикалықпәндердіоқытуүшінкафедраларғапрактикалықжұмыстамолтәжірибесі бар кәсіпорындар мен ұйымдардыңмамандары М.Ю. Нижник, О. А. Акмалова, О. Г. Пономарева және т. б. шақырылды.

1995 жылдан 2005 жылғадейін факультет деканы болып экономика ғылымдарының кандидаты СейітқалиОразұлыТөрежановтағайындалды. 1997 жылы-факультет құрамына “математикалықәдістержәнемодельдеу” кафедрасыенгізілді, оны Т.ғ. к. Клименко Ирина Сергеевна басқарды. Жаңағасырқарсаңындакомпьютерліктехнологиянызерттеужәнеқолданусаласындамамандардаярлауүшінмемлекетқұруқажеттілігітуындады. РИА ректораты, профессор И.С. Ахметов жәнекафедралардыңатқарғанжұмыстарыныңнәтижесіндежаңа формация мамандарындаярлауміндетітабыстышешілді.

1999 жылыректордыңбұйрығымен “математикалықәдістержәнемодельдеу” кафедрасы “Ақпараттықжүйелержәнетехнологиялар” кафедрасыболыпөзгертілдіжәне экономика факультетінеқосылды. Математикалықмодельдеуақпараттыққоғамқұрылымындаөзорныналып, дамудыңжаңамаңыздыкезеңінеөтті. Математикалықмодельдеуәдістемесітехникалықжүйелердіәзірлеу мен басқаруданбастапкүрделіэкономикалық, әлеуметтікпроцестердіталдауғадейінгібарлықжаңасалалардықамтиотырыпдамыды. Кафедраныңқызметікомпьютерлікбілімніңнегізгінегізінеиежәнеадамқызметініңнақтықолданбалысаласындаеркінбағдарланатынжүйелікталдаушылардыдаярлауғабағытталған.

Осы уақыттанбастапфакультет”экономикажәнеақпараттықжүйелерфакультеті” болыпөзгертілді. 2005 жылы “Экономика жәнеақпараттықжүйелер” факультетінің деканы болып экономика ғылымдарының кандидаты МолдашовНұртайОразалыұлытағайындалды. С. М. Киров. Рудный Индустриалдықинститутында 1995 жылданбастапжұмысістеді.

2005-2010 жылдардағыеңмаңыздыоқиғаКандидаттықдиссертациялардықорғауболды: меңгеруші. ИСиТкафедрасыныңмеңгерушісі Зарубин М. Ю. З.Р. Рахимов, ЭК кафедрасыныңмеңгерушісі. сондай-ақИситСтаценкоЛкафедрасыныңағаоқытушыларықатысты.Г. және Обухова О.Н.

2012 жылы РИА ректоры профессор Найзабеков А.Б. бұйрығымен экономика жәнеақпараттықжүйелерфакультетітаратылып, оныңнегізінде экономика жәнеқұрылысфакультетіқұрылды, оныңқұрамынакелесікафедраларкірді: экономика кафедрасы, Менеджмент және маркетинг кафедрасы, Құрылысжәнеқұрылысматериалтанукафедрасы.

2013 жылы факультет құрылымыоңтайландырылып, Экономика жәнеқұрылысфакультетініңқұрамына 2 кафедра кірді: экономика және менеджмент кафедрасыжәнеқұрылысжәнеқұрылысматериалтанукафедрасы.

2013 жылдан 2020 жылғадейін “экономика жәнеқұрылыс” факультетінің деканы болып техника ғылымдарының кандидаты Кадникова Ольга Юрьевна жұмысістеді. Физика-математика ғылымдарының кандидаты ШалдыковаБагитАбитовнабаланыңоқужәнетәрбиежұмысыжөніндегідеканныңорынбасары.

2017 жылдыңқыркүйекайында Экономика жәнеқұрылысфакультетідеканыныңУиВРбойыншаорынбасарыболып техника ғылымдарыныңмагистріТөретаевМедетӨмірзақұлытағайындалды.

Кадникова Ольга Юрьевна

2020 жылдыңмаусымайында факультет деканы болып 2000-2012 жылдараралығында РИИ сырттайфакультетінбасқарған, үлкенжұмыстәжірибесі бар Ақмалова Ольга Адольфовнатағайындалды.

Қазіргіуақытта факультет құрамынаекі кафедра кіреді: – экономика және менеджмент кафедрасы – меңгерушініңм.а. Кафедра “Экономика”, “Менеджмент” білім беру бағдарламаларыбойыншабакалаврлардыдайындайды; – Құрылысжәнеқұрылысматериалтанукафедрасы – меңгеруші. кафедра т.ғ. д., профессор Мирюк О. А., кафедра “Құрылыс”; “Құрылысматериалдарын, бұйымдарынжәнеқұрастырылымдарынөндіру”; “Дизайн”; “жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы”білім беру бағдарламаларыбойыншабакалаврлардыдайындайды.

Деканат жұмысының негізгі бағыттарының бірі – тәрбие жұмысы. Оны 2021 жылдан бастап ф.ғ.к. Абуталиева А.А. үйлестіреді. Тәрбие жұмысының міндеті бұқаралық іс-шаралар өткізу, жастарды патриоттық тәрбиелеу, студенттерге мемлекет саясатын түсіндіру және студенттермен жеке жұмыс жүргізу болып табылады.

Факультет қызметініңнегізгібағыттарыжәнежетістіктері:

Біздіңелімізде де, шетелде де жоғарыоқуорындарының басым көпшілігініңдәстүрліқұрылымдықбөлімшесіретінде факультет қызметініңнегізгібағыттарыбілім беру жәнеғылыми-зерттеужұмыстарыболыптабылады.

Білім беру қызметісаласында факультет бакалавриаттыңмемлекеттікжалпыбілім беру стандарттарынбасшылыққаалады. Факультеттеоқупроцесінжоғарыбілікті профессор-оқытушыларқұрамыжүзегеасырады: екіғылымдокторы, 6 ғылым кандидаты, 6 магистр.

Экономика жәнеқұрылысфакультетініңғалымдары-ҚазақстанРеспубликасында да, одантысжерлерде де танымал. РИА экономика жәнеқұрылысфакультетініңқызметінталдайотырып, қазіргіуақытта факультет білім беру қызметтерінарығындаөзініңғылыми-педагогикалықәлеуетінсәттіжүзегеасырадыжәнеғылымиқызметтіжүзегеасырадыдепайтуғаболады.

Оқуүрдісіндекеңзертханалық база қолданылады, 4 заманауистуденттікесептеу залы жәнемамандандырылғанзертханалар бар:

– тұтқырзаттар мен композициялардыңғылыми-зерттеужәнеоқузертханасы-араластырурежимінреттеудіқамтамасызететінараластыруқұрылғыларынпайдаланаотырып, Тұтқыржәнекомпозициялықматериалдардыдайындаушарттары мен қасиеттерінзерттеугеарналған;

– технологиялықпроцестер мен аппараттардыңғылыми-зерттеужәнеоқузертханасы-жабдықкешендеріқұрылысматериалдары мен жұмыстарыөндірісініңтехнологиялықпроцестерінмодельдеуге, технологиялықфакторлардыңматериалдардыңжай-күйінежәнеқұрылысөндірісініңсипатынаәсерінзерттеугемүмкіндікбереді;

– материалдардысынаудыңғылыми-зерттеужәнеоқузертханасы-материалдардыңфизикалық-механикалыққасиеттерінанықтауүшінаспаптарменжәнесынақмашиналарыменжабдықталған;

– Заманауиқұрылыстехнологияларыныңмамандандырылғанзертханасы-КНАУФ халықаралықөндірістіккомпаниясыныңқолдауыменқұрғаққұрылысжәнеәрлеужұмыстарынаарналғанматериалдардызерттеуүшінқұрылған;

– Құрылысконструкцияларыкабинеті-Құрылысконструкцияларыэлементтерініңүлгілеріменжабдықталған; – оқустендтеріменжәнемакеттеріменбезендірілген дизайн студиясы;

– гипс фигураларымен, муляждарменжәнебасқа да заттарменжабдықталғанмольберттерменжабдықталғансуретжәнекескіндеместудиясы;

– тігіншеберханалары;

– студенттікмодельдерүйіжәне дизайн бюросы.

Барлықзертханаларзаманауиқұрылғыларменжабдықталған. ЖОО басшылығыстуденттердіпрактикағабағытталғаноқытудыұйымдастырумақсатындафакультеттіңзертханалықбазасынжетілдіругежәнебағдарламалықөнімдердісатыпалуғакөпкөңілбөледі.

Факультет оқытушыларыөзектібағыттарбойыншағылымижұмыстарменбелсендіайналысады. 2012 жылданбастапҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігініңгранттыққаржыландыруыбойыншаорындалатынғылыми-зерттеужобаларыбойыншазерттеулер саны күртөсті:

– “Қазақстан, РесейжәнеБелоруссияныңБірыңғайэкономикалықкеңістігініңжұмысістеуіжағдайындашекарамаңыаумақтарыныңмоноқалаларыныңкешендіәлеуметтік – экономикалық даму ерекшеліктерінзерттеу” (жетекшісі Л. Л. Божко).);

– “Күрделікернеулі-деформацияланғанкүйдегіеңістер мен еңістердіңтұрақтылығынбағалау”(жетекшісі Олейник А. и.);

– “ТехногендіқалдықтардыкешендіқолдануменберілгенқұрылымныңқұрылыстықкомпозициялықматериалдарынаарналғанэнергосыйымдыМагнезиалдықбайланыстырғыштардыжасау”(жетекшісіМирюк О. А.);

– “ҚазақстанРеспубликасыныңиндустриялық-инновациялықдамуыжағдайындатехникалықөңірлікжоғарыоқуорнынкорпоративтікбасқарудыңтеориялық-әдіснамалықнегіздерінәзірлеу” (жетекшісі Л. Л. Божко););

– “Техногендітолтырғышпен аз энергия сыйымдыкомпозицияларнегізіндежоғарыкеуектіқұрамақұрылымныңжылуоқшаулағышматериалдарынәзірлеу” (жетекшісіМирюк О. А.);

– “Тігін-трикотаж өндірісініңқалдықтарынөңдеуәдістері мен құрылғыларынәзірлеу” (жетекшісі Кадникова о. Ю.);

– “Индустриялықаймақтардыжеделкластерлеудімемлекеттікреттеусаясатынжетілдіру “(жетекшісі Л. Л. Божко));

– “Кеуектітүйіршіктелгенжәнекомпозициялыққұрылысматериалдарының ресурс үнемдеутехнологиясынәзірлеу” (жетекшісіМирюк О.А.).

Факультеттіңсоңғыжылдардағықызметініңерекшелігіоныңбелсендіхалықаралықынтымақтастығыболды. 2011-2015 жылдары ТЕМПУС бағдарламасышеңберінде “Эко-Инжиниринг – қоршағанортаныңжай-күйітуралыақпараттыөңдеужәнежаңартылатынресурстар мен биологиялыққалдықтардытұрақтыдамыту “магистрлікбағдарламасынәзірлеужәнеенгізу”жобасыіскеасырылды.

2013 жылы ТЕМПУС бағдарламасыбойынша “РесейФедерациясы мен Қазақстанүшінкәсіби АКТ-білімберудіңеуропалықбіліктілікшеңберіненегізделген”тағыбіржобаныіскеасырды.”Экологиялық инжиниринг жәнежаңартылатын энергия көздері мен биоқалдықтардықолданументұрақтыдаму”Темпусжобасыніскеасырушеңберінде. 2014 жылыЕуропалықОдақтыңбілім беру, оқыту, Спорт жәнежастарсаясатысаласындағыжобаларды, ынтымақтастықты, академиялықұтқырлықтықолдауғабағытталғанжаңаЭразмус + бағдарламасыіскеқосылды, ол 2014 жылдан 2020 жылғадейінжүзегеасырылды.

2015 жылыфакультеттің ПОҚ Эразмус+бағдарламасыаясында “жасыллогистикалық менеджмент “магистрлікбағдарламасынәзірлеужәнеіскеасыру: тұрақтылогистикалық менеджмент және АКТ саласындағықұзыреттілікарқылы Транс-Еуразиялыққолжетімділіктіілгерілету” жобасыніскеасыруғақатысты. Рудный индустриалдықинститутыныңбюджетіжобашеңберінде 75 649 еуронықұрады.

ПОҚ ғылымизерттеулерініңнәтижелеріотандықжәнешетелдікбасылымдардыңғылымимақалаларыныңжарияланымдарында, аймақтық, республикалықжәнехалықаралықғылымиконференциялардыңматериалдарындакөріністабады.

Қазіргіуақыттафакультеттежоғарыбіліктімамандаржұмысістейді: техника ғылымдарыныңдокторлары, профессорларМирюк О.А., Олейник А. и., экономика ғылымдарыныңдокторы Божко Л. Л., ғылымкандидаттары Ахмедов К. М., Зарубина В. Р., Лукманова М. Б., Шамов В. В., Кадникова о. Ю. ғылымиқызметбілім беру үдерісіменинтеграцияланудажүзегеасырылады, бұлғылымизерттеулердіңтақырыптарыноқытудыңәртүрлібағдарламаларындакөзделгеннегізгіоқылатынкурстар мен пәндерменөзарабайланыстырудакөріністабады. Бұлоқытушылыққызметтіңбарлықтүрлеріндекөрінеді: дәрістероқу, курстықжобалардыңтақырыптарын, дипломдықжұмыстар мен жобалардыәзірлеу, өндіріс, тәжірибежүргізу, Оқупроцесіндеқолданылатынмонографиялар, ғылымимақалалар мен оқуқұралдарынжазукезінде.

Соңғы бес жылішінде факультет оқытушыларыThomsonReutersкомпаниясыныңақпараттықбазасынакіретіншетелдікбасылымдарда 10 монография, 19 оқуқұралы, 14 мақалажариялады: WebofScience (ISI WebofKnowledge,); Elsevier: ScienceDirect, Scopus; Springer, ҚР 15 патентіналды.

Қазіргіуақыттафакультетте 300 студент оқиды. ОқупроцесідипломдардыхалықаралықдеңгейдетануүшіннегізболыптабылатынКредиттікоқытутехнологиясыбойыншажүргізіледі. Академиялықұтқырлықбағдарламасынжүзегеасыруаясындакөптегенотандықжәнешетелдікжоғарыоқуорындарыменынтымақтастықтуралыкелісім-шартжасалды. Соңғы бес жылішіндефакультеттің 20-дан астамстудентіішкіжәнесыртқыакадемиялықұтқырлықбойынша Павлодар мемлекеттікуниверситетісияқтыжоғарыоқуорындарындабілімалды. С. Торайғыров, НИУ Экономика жоғарымектебі қ. Мәскеу, Рига техникалықуниверситетінде, Таллин техникалықуниверситетінде, Висмар қаласындағы технология, бизнес және дизайн университетінде (Германия).

Факультеттіңбастыжетістіктерініңбірістуденттердіңқалажәнеоблыскәсіпорындарындаоқу, өндірістікпрактикаларданөтумүмкіндігіболыптабылады. Бұл ССКӨБ АҚ, “Қазақстаналюминийі” ААҚ, Банк Центр Кредит, Сбербанк, Рудный қ.қаржыбасқармалары, Лисаков қ., “Сарыбай” АҚ, Рудный қ. әкімдігі, “Рудныйсоколовстрой” АҚ, “Стройконструкция” АҚ (Астана қ.), “Қостанай – МБИ” ЖШС (Қостанай қ.), “Рудненская монтажная фирма – Имстальком” ЖШС, “Проект СЕРВИС KZ” ЖШС, “Ахмедов К. М.” ЖК, “ПРК” ЖШС сияқтыжетекшікәсіпорындар, Сала көшбасшылары Большевичка ” жәнебасқалар. Факультетте 8 кафедра филиалы құрылды. Кафедра филиалдарыныңқызметкерлеріоқусабақтарынөткізугеқатысады, оқу, өндірістікжәне диплом алдындағыпрактикаларға, ғылыми – зерттеужұмыстарына, студенттердіңкурстықжәнедипломдықжобаларына (жұмыстарына) басшылықжасайды; мак жұмысынақатысады, дипломдықжобалардыңрецензенттеріболады. Кафедра филиалы аясында РИИ оқытушыларыныңкәсіпорындардатағылымдамалары, дипломдықжұмыстардыкөшпеліқорғаужүргізіледі. Факультет түлектеріаймақтыңірікәсіпорындарында, мемлекеттікжәнекоммерциялыққұрылымдардажұмысістейді.

Факультеттеэкономистерді, құрылысшыларды, технологтар мен дизайнерлердідаярлаусапасыныңдәлеліоларғамемлекеттіккәсіпорындар, жекефирмалар, соныменқатар банк құрылымдары, қаржыкомпаниялары, халықаралықұйымдар мен фирмалартарапынанүнеміөсіпкележатқансұранысболыптабылады.

Экономика жәнеқұрылысфакультеті “Құрылыс” және “Экономика”білім беру бағдарламаларыбойыншамагистратураныашудыжоспарлапотыр.

Приемная комиссия

Call - центр

Call-center: 8(71431)50702, 87013849448 По вопросам заселения в общежития: 8(71431)9-25-68, 87054403859 Электронный адрес: abiturient@rii.kz